Podklady od profese ZOV pro vydání záměru dle zák. č. 100/2001 Sb.  (EIA)

V dokumentaci „Podklady od profese ZOV pro vydání záměru…“ jsou řešeny zásady organizace výstavby v rozsahu potřebném pro vypracování Oznámení záměru dle zákona č.100/2001 Sb. (podklady pro EIA). Dokumentace je zpracována v souladu s požadavky zpracovatele Oznámení záměru.
Obsah dokumentace:
1 - Technická zpráva:

  1. Obecné údaje, rozsah stavby
  2. Etapizace výstavby, technologické etapy
  3. Situování ploch staveniště
  4. Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály
  5. Zásady řešení zařízení staveniště
  6. Návrh zajištění přívodu vody a energií ke staveništi, napojení kanalizace od objektů zařízení staveniště, odvodnění staveniště, napojení na telefon
  7. Příjezdy na staveniště, dopravní trasy, návrh vertikální dopravy
  8. Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, postup výstavby a termíny dokončení částí stavby nebo rozhodujících objektů a zařízení
  9. Nasazení stavebních mechanismů, doby využití mechanismů
  10. Nakládání s odpadem ze stavební činnosti

 
2 - Výkresová část - situace staveniště
3. - Harmonogram výstavby