Studie proveditelnosti

V rámci této dokumentace je vypracována studie proveditelnosti (ST), ve které je řešena realizovatelnost navržené stavby v daném prostoru a navržené technologii. V této studii je navržen postup výstavby, etapizace a je vypracován základní HMG hlavních časotvorných činností projektové a investorské přípravy, realizace stavby.