Vypracování dokumentace stavebně technologické a síťové analýzy (STSA)

V této dokumentaci je podrobně řeše postup výstavby stavebních objektů, staveb. STSA je řešena v těchto dokumentech:

  • Prostorová struktura
  • Technologická struktura
  • Časová struktura

Prostorová struktura stanovuje prostorové rozdělení prostoru stavby na výstavbové části (venkovní objekty, budova apod.), výstavbové prostory (části budovy - dilatace, sektory, podlaží, vertikály, fasády a pod) a prostorové úseky (charakteristické skupiny místností). Prostorová struktura je dokladována zakreslením výstavbových prostor a prostorových úseků do půdorysných schemat, řezů, popř.do situace.

Technologická struktura je řešena technologickým normálem, v této části jsou stanoveny věcné rozsahy činností, doba trvání a nároky na počty pracovníků. Technologický normál je zpracován pro reálné činnosti uvedené v síťovém grafu. Pro každou činnost jsou v databance činností uvedeny následující údaje:
- DP - druh práce
- ČÁST - označení sektoru, dilatace
- SO, PC - číslo stavebního objektu nebo provozního celku
- VP - číslo výstavbového prostoru - viz prostorová struktura
- PÚ - číslo prostorového úseku - viz prostorová struktura
- TE - označení technologické etapy (agregované činnosti)
- TP - číslo technologického procesu (činnosti)
- název činnosti (technologického procesu)
- doba trvání činnosti ve dnech
- navržený počet pracovníků
- druh měrné jednotky
- počet měrných jednotek
- ukazatel pracnosti
- koeficient pro úpravu ukazatele pracnosti
- fond denní pracovní doby
- druh použitého kalendáře
- zdroj (u vybraných činností)
 
Ukazatelé pracnosti, potřebné pro výpočet doby trvání činností, jsou převzaty ze „Sborníků potřeb a nákladů“ k položkám ceníků velkoobchodních cen stavebních prací vydaných bývalým Ústavem racionalizace ve stavebnictví, v některých případech odborným odhadem podle zkušenosti zpracovatelů. Ukazatele převzaté ze „Sborníků potřeb a nákladů“jsou upraveny tzv. koeficientem náročnosti stanoveným zpracovatelem STSA na základě dohody s objednatelem, popř. zkušeností z obdobných staveb.
Pro agregované činnosti je ukazatel pracnosti sestaven součtem pracností rozhodujících procesů.
Technologický normál je součástí databanky činností, obvykle není dokladován v dokumentaci STSA. V případě potřeby lze technologický normál dokladovat.
 
Časová struktura je řešena časovým plánem výstavby - síťovým grafem zpracovaným programovým vybavením MS Project 2007 v grafickém vyjádření Gantt Chart.
Jedná se o vypracování (eventuelně úprava a doplnění již existujícího) časového plánu  přípravy v členění dle prostorové struktury řešící činnosti projektové a investorské přípravy, realizace stavebních a montážních prací a ostatních činností spojených s kolaudací a předávaním do provozu. Časový plán je zpracován uzlově definovaným síťovým grafem. Síťový graf je tištěn ve formě řádkového harmonogramu. Graficky bývají odlišeny činnosti na kritické cestě.
V tiskových sestavách harmonogramů jsou uvedeny údaje dohodnuté s objednatelem, rovněž třídění sestav je různé dle potřeby objednatele.