DUR - dokumentace pro územní rozhodnutí

V dokumentaci ZOV ve stupni DUR je řešen rozsah výstavby stanovený v dokumentaci DUR dané stavby v podrobnosti potřebné pro získání UR, dokumentace ZOV je zpracována dle přílohy č.4 k vyhlášce 503/2006 Sb. - Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR).
U jednoduchých staveb je část ZOV řešena příspěvky do průvodní a souhrnné technické zprávy a situací staveniště.
Příspěvky do průvodní zprávy a souhrnné zprávy jsou do těchto odstavců:
B - průvodní zpráva: 1.h); 1.i); 2.d); 3.g); 3.h)
C - Souhrnná technická zpráva: 2.e); 2.f); 7.a)
 
U složitých staveb je vzhledem k rozsahu stavby, postupné výstavbě v několika samostatných fázích (etapách) a vazbám na okolí část ZOV zpracována v samostatné příloze, současně jsou vypracovány příspěvky do průvodní a souhrnné technické zprávy.
V případě, že je vypracována samostatná příloha ZOV do dokumentace DUR, má následující obsah:
1 - Textová část
1 Základní údaje
1.1 Identifikační údaje stavby
1.2 Zpracovatel profesní části dokumentace
1.3 Charakteristika stavby, rozsah PD
1.4 Etapizace výstavby
1.5 Návrh členění stavby na stavební objekty
2. Zásady řešení staveniště
2.1. Situování staveniště, charakteristika dotčených pozemků
2.2. Situování ploch zařízení staveniště
2.3. Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály
2.4. Hospodaření s vybouranými materiály, způsob likvidace odpadu z demolic objektů a ze stavební činnosti
2.5. Zdroje materiálů, zemníky a skládky
2.6. Požadavky na sociální zařízení staveniště
2.7. Využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení staveniště
2.8. Dočasné objekty potřebné pro výstavbu
2.9. Zajištění energií, napojení staveniště na vodu, kanalizaci a telefon
3. Ochranná pásma objektů, komunikací, stávajících podzemních a nadzemních vedení
4. Příjezdy na staveniště, dopravní trasy, návrh vertikální dopravy
4.1. Příjezdy na staveniště
4.2. Dopravní trasy
4.3. Návrh vertikální dopravy
4.4. Intenzita provozu nákladních aut
5. Vliv provádění stavby na životní prostředí
6. Podmínky pro provádění stavby, podmiňující předpoklady pro výstavbu
6.1. Pracovní doba
6.2. Podmiňující předpoklady pro výstavbu
6.3. Věcné a časové vazby na další výstavbu
6.4. Obecné požadavky na výstavbu
6.5. Bezpečnostní předpisy
6.6. Omezení provozu na veřejných komunikacích
7. Lhůta výstavby, termín zahájení a dokončení stavby, postup výstavby a termíny dokončení částí stavby nebo rozhodujících objektů a zařízení
7.1. Návrh rozhodujících termínů a lhůt
7.2. Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
7.3. Podmínky pro uvedení stavby do provozu
7.4. Časový postup likvidace zařízení staveniště
 
2. - výkresová část - situace staveniště