DSP - dokumentace pro stavební povolení

DSP - dokumentace pro stavební povolení
V dokumentacích ZOV ve stupni DSP je řešen rozsah výstavby stanovený v dokumentaci DSP dané stavby v podrobnosti potřebné pro získání stavebního povolení, dokumentace ZOV je zpracována dle stavebního zákona 183/2006 sb. (příloha č.1 k vyhlášce 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení).
Obsah dokumentace části E - ZOV:
1 - Technická zpráva

  • Identifikační údaje stavby
  • Zpracovatel profesní části dokumentace
  • Charakteristika stavby, rozsah PD
  • Etapizace výstavby
  • Věcné a časové vazby na další výstavbu

a) Informace o rozsahu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště
a) 1 Rozsah a stav staveniště
a) 1.1 Situování staveniště, charakteristika dotčených pozemků
a) 1.2 Informace o stávajících objektech
a) 2 Přepokládané úpravy staveniště
a) 3 Oplocení staveniště
a) 4 Trvalé deponie a mezideponie
a) 5 Příjezdy a přístupy na staveniště
a) 5.1 Příjezdy na staveniště, přístup pracovníků stavby na staveniště
a) 5.2 Návrh dopravních tras
b) Významné sítě technické infrastruktury
b) 1 Informace o stávajících sítích technické infrastruktury
b) 2 Úpravy a přeložky stávajících sítí technické infrastruktury
b) 3 Ochranná pásma vedení a objektů
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
d) 1 Omezení provozu na veřejných komunikacích
d) 2 Úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů
e) 1 Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody
e) 2 ochrana kulturních památek
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů
f) 1 Řešení zařízení staveniště
f) 1.1 Zábory pozemků potřebných pro výstavbu, způsob využití pozemků
f) 1.2 Stanovení velikosti staveniště
f) 1.3 Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály
f) 2 Využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení staveniště
f) 3 Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení
f) 4 Návrh vertikální dopravy, použité mechanismy pro rozhodující práce
f) 4.1 Vertikální doprava
f) 4.2 Návrh hlavních mechanismů pro rozhodující stavební práce
f) 4.3 Nasazení a četnost nákladních vozidel
g) Popis staveb zařízení staveniště
g) 1 Stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení
g) 2 Stavby zařízení staveniště nevyžadující ohlášení
h) Stanovení podmínek pro provádění výstavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
h) 1 Označení a zabezpečení stavby
h) 2 Pracovní doba, fond pracovní doby
h) 3 Bezpečnostní předpisy
h) 4 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
h) 5 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
h) 6 Činnost koordinátora BOZP
h) 7 Podmínky pro provádění rozhodujících prací a činností z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
h) 8 Podmínky pro provádění výkopových prací
h) 9 Podmínky pro čerpání vody ze stavební jámy a odvádění dešťových vod ze staveniště
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě
i) 1 ochrana proti hluku a vibracím
i) 2 ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
i) 3 ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
i) 4 ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace
i) 5 Nakládání s odpady ze stavební činnosti
i) 5.1 Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti
i) 5.2 Kategorizace odpadních materiálů
i) 5.3 Recyklace, uložení na skládky
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů
j) 1 Orientační lhůty výstavby
j) 2 Přehled rozhodujících termínů a lhůt
j) 3 Plán kontrolních prohlídek stavby
j) 4 Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
j) 5 Podmínky pro uvedení stavby do provozu
j) 5.1 Rozdělení staveb na části samostatně uveditelné do provozu
j) 5.2 Podmínky uvedení stavby do zkušebního provozu, požadavky na komplexní vyzkoušení a kolaudaci stavby
j) 5.3 Určení stavebních objektů a zařízení, popřípadě jejich částí, které je nutno předběžně uvést do provozu nebo užívání
j) 6 Časový postup a podmínky likvidace zařízení staveniště
 
2. - výkresová část - situace staveniště