DOS - dokumentace odstranění stavby

Dokumentace Zásady organizace bouracích prací (ZOBP) ve stupni DOS je zpracována dle stavebního zákona 183/2006 sb.(příloha č.4 k vyhlášce 499/2006 Sb. - Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací.).
 
Obsah dokumentace části E - ZOBP:
1 - Technická zpráva

  • Identifikační údaje stavby
  • Zpracovatel profesní části dokumentace
  • Charakteristika odstraňované stavby, rozsah PD

a) Stav stavby při předání stavebnímu podnikateli, který bude provádět bourací práce, rozash bouracích prací
a)1.1 Stav objektu
a)1.2 Rozsah bouracích prací
b) Obvod a úpravy staveniště, příjezdy a přístupy na staveniště
b)1 Situování staveniště, charakteristika dotčených pozemků
b)2 Stanovení velikosti staveniště
b)2.1 Zábory pozemků potřebných pro výstavbu, způsob využití pozemků
b)2.2 Stanovení velikosti ploch, způsob využití ploch
b)3 Oplocení staveniště
b)4 Zásady hospodaření se zeminami a vybouranými materiály
b)4.1 Hospodaření s ornicí
b)4.2 Hospodaření s ostatní zeminou
b)4.3 Hospodaření s vybouranými materiály
b)4.4 Realizace objektů inženýrských sítí
b)4.5 Zdroje materiálů, zemníky a skládky
b)5 Využití objektů dosavadních nebo nově budovaných pro účely zařízení staveniště
b)6 Dočasné objekty potřebné pro výstavbu
b)7 Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a jejich sociální zabezpečení
b)8 Dopravní trasy
b)8.1 Příjezdy na staveniště
b)8.2 Návrh dopravních tras
b)9 Návrh vertikální dopravy – zásobování stavby, použité mechanismy pro rozhodující práce
b)9.1 Návrh vertikální dopravy – zásobování stavby
b)9.2 Použité mechanismy pro rozhodující práce
c) Významné nadzemní a podzemní sítě technické infrastruktury a jejich odpojovací body, ochranná pásma vedení a objektů
c)1 Stávající nadzemní , podzemní vedení
c)2 Odpojovací body sítí technické infrastruktury
c)3 Úpravy a ochrana stávajících vedení
c)4 Ochranná pásma vedení a objektů
d) Opatření (podmínky pro provádění výstavby) z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví osob
d)1 Pracovní doba, fond pracovní doby
d)2 Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
d)3 Bezpečnostní předpisy
d)4 Omezení provozu na veřejných komunikacích
e) Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
e)1 Podmínky pro provádění bouracích prací
e)2 Manipulace s materiály
 f) Způsob ochrany a vymezení ohroženého prostoru
g) Podmínky pro ochranu životního prostředí při odstraňování stavby
g)1 ochrana proti hluku a vibracím
g)2 ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem
g)3 ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti
g)4 ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace
h) Orientační lhůty bouracích prací a přehled rozhodujících dílčích termínů
h)1 Návrh lhůty bouracích prací, přehled rozhodujících termínů a lhůt
h)2 Komentář k časovému plánu výstavby
h)3 Postup výstavby rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů
h)4 Časový postup a podmínky likvidace zařízení staveniště
i) Zajištění samostatných přívodů energií pro bourací práce
j) Nakládání s odpady podle jednotlivých druhů, jmenovitě s nebezpečným odpadem a způsob jeho dopravy, recyklace a uložení

j)1 Způsob likvidace odpadu ze stavební činnosti
j)2 Podmínky pro likvidaci prvků s obsahem azbestu
j)3 Kategorizace odpadních materiálů
j)4 Recyklace, uložení na skládky
 
 2. - výkresová část - situace staveniště