Co nabízíme:

1. Činnost v oblasti projektové přípravy staveb.

a) Studie proveditelnosti
b) Vypracování podkladů pro EIA
c) Vypracování Zásad organizace výstavby do různých stupňů projektové dokumentace

DUR (dokumentace pro uzemní rozhodnutí)
DSP (dokumentace pro stavební povolení)
DOS (dokumentace odstranění stavby)
DVZ, tendr (dokumentace pro výběr zhotovitele)
DPS (dokumentace provedení stavby)

d) Vypracování dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště
e) Vypracování dokumentace Dopravně inženýrských opatření (DIO) a grafické podklady pro vydání DIR
f) Vypracování dokumentace stavebně technologické a síťové analýzy (STSA)

2. Činnost v oblasti realizace stavby - řízení výstavby
a) Časové plánování
b) Organizace výstavby, staveniště

3. Ostatní činnost v oblasti ZOV, časových plánů

a) Posudky dokumentace ZOV a časových plánů výstavby
b) Součinnost při stanovení koncepce výstavby (rozdělení velkých celků na stavby, etapy), návrhu objektové skladby
c) Spolupráce při tvorbě harmonogramu projektové a investorské přípravy staveb